Meet Our Key Stake Holders

pic1

Abhinav Sharma

Founder
pic4

Abhijit Sharma

Co - Founder
pic2

Anil Garg

Share Holder & Advisor
pic3

Mayur Garg

CFO
pic5

Varun Mishra

Director